رد کردن لینک ها

شرایط استقرار

اتاق کار اختصاصی

1- مرتبط بودن فعالیت شرکت یا اشخاص متقاضی استقرار با حوزه حقوقی و قضائی
2- تکمیل فرم ثبت نام در سایت پردیس نوآوری های حقوقی و قضائی
3- بارگذاری پروپوزال فعالیت در فرم ثبت نام یا ارسال آن برای مسئول پردیس (الزامی می باشد)
4- تایید پروپوزال مربوطه توسط کارگروه ارزیابی پردیس نوآوری های حقوقی و قضائی
5- پذیرفتن قوانین و مقررات استقرار در پردیس نوآوری های حقوقی و قضائی

صندلی اختصاصی

1- تکمیل فرم ثبت نام در سایت پردیس نوآوری های حقوقی و قضائی
2- بارگذاری پروپوزال فعالیت در فرم ثبت نام یا ارسال آن برای مسئول پردیس (الزامی می باشد)
3- تایید پروپوزال مربوطه در جلسه ارزیابی پردیس نوآوری های حقوقی و قضائی
4- پذیرفتن قوانین و مقررات استقرار در پردیس نوآوری های حقوقی و قضائی