رد کردن لینک ها

تاریخچه پردیس

با آغاز قرن بیست و یکم و شکل گیری فرآیند های اقتصادی و غیراقتصادی دانش بنیان، بنگاه های اقتصادی و موسسات تحقیق و توسعه با تغییرات بنیادینی مواجه شده اند. شدت این تغییرات به حدی بوده است که نه تنها پیشرفت، بلکه بقای بسیاری از فعالان کسب و کار را تهدید کرده و نوآوری را به عنوان راه حل انحصاری حفظ حیات بسیاری از شرکت ها فراروی آن ها قرار داده است.
می توان گفت که نوآوری و فناوری به عنوان هسته های اصلی شتابدهنده شرکت ها و سازمان ها در عصر جدید، وارد همه ابعاد و عرصه های زندگی اجتماعی بشر شده است. فلذا فرایند های حقوقی و قضایی هم در عصر جدید، محکوم هستند که خود را با کمک نوآوری و فناوری های موجود بازتعریف کنند. اگر به سند تحول قضائی که در تاریخ 30 آذر ماه 1399 توسط ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ گردیده است مراجعه شود می توان دریافت که ایجاد تحولات بنیادین در فرایندهای حقوقی و قضائی کشور امری ضروری است که بدون استفاده از ظرفیت های نوآورانه و فنآورانه، انجام این تحولات غیر ممکن است. پردیس نوآوری های حقوقی و قضائی بستر مناسبی را برای جمع آوری ایده ها نوآورانه فراهم کرده است تا در کنار حمایت از شرکت ها و افراد متخصص این حوزه، بتواند در راستای ایجاد تحولات بنیادین حقوقی و قضائی گشور، نقش اساسی و موثر ایفا نماید.